czarnewstążkiwewłosach

12 tekstów – auto­rem jest czar­new­stążki­wewłosach.

przy drodze

ug­niatam brud­ne cias­to
pom­ruków
trzeszczy mi pod pal­ca­mi
Twoim głosem śliną
mnie ob­le­pia

woła do moich myśli
one stają się co­raz bar­dziej
nie mo­je
niczy­je
nie­chciane
jak łup­ki po orzechach
stłuczo­ne na święta

tu­nele ziele­ni pochłaniają mnie mok­re
soczyście obezwład­niają
pa­rują słońcem
mgłą się stają między Na­mi
mu­rem
bez­brzeżne wspom­nienia
za­tapiają się w sobie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 października 2015, 19:48

zza okna

Mias­tu mo­jemu, 14.05.2010r.

wez­bra­ny fer­ment dnia
prze­ciekał przez pal­ce
dławił gorzkim od­dechem
mok­re no­ce ma­jowe

gryn­szpa­nem
znaczo­ne uli­ce
tak zaw­sze pod górę lub
w dół
nie pat­rz wzrok się zachwy­ci
jak tych co skaczą z wiaduk­tu
zbyt wielu

bez ety­molo­gii sym­bo­li
jes­teś
co­raz bar­dziej
ciemną chmurą przeczuć
za­taczam kręgi
mod­litwy niedo­kończo­ne
na pal­cach od­ciśniętym różańcem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 października 2015, 20:35

wykreślone wersy

Grze­gorzo­wi, 22.05.2010r.

Wyk­reślo­ne wer­sy
które nie zdążyły
eko­logicznie przy żub­rze
w toale­cie później

Two­je mo­je poślad­ki
lep­kiego Cię uk­ry­wam
po­między uda­mi
na­sycam się Tobą
pochłaniam

niebies­kie paz­nokcie
za­pisały Twoją szyję
gdy przez chwilę
w us­tach
byłeś mój
....
te­raz żyję
Twoją nieobecnością 

erotyk
zebrał 3 fiszki • 29 września 2015, 15:57

kwiecień

ra­zem z deszczem
z po­wiek spi­janym cier­pli­wie
pochłonęły Cię sza­re smut­ne drze­wa
ni­by sa­dem stojące łysym

zieleń wy­bucha nag­le
uderza wojną i ko­lejną ka­tas­trofą
pus­te og­ro­dy pełne ka­mieni

nieod­ległe pa­rano­je
na­dawały znacze­nie słowom
no­wym układom i per­trak­tacjom
budziły bluszczem zwiędłe bra­my
wtu­lone
w na­gie
ciała kochanków 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 28 września 2015, 18:25

na palcach

w za­kamar­kach sa­mej siebie
lek­ko na pal­cach
nucę gdy nikt
już nie chce słuchać

nieważne już sta­je się two­je mil­cze­nie
gdy w oczach twych gu­bię się
ścieżkę przez las wy­boistą
wyrównasz

a [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 września 2015, 11:07

za ścianą

Klarze

uwie­dziony za­pachem wil­gotnej pochwy
za ścianą stu­kały ob­ca­sy
na ka­mien­nej po­sadzce
kot
czaił się pod drzwiami
kot­ka
spała w no­gach łóżka

rzad­kie ru­de włosy
przecze­sywał nies­pie­sznie pal­ca­mi
pod­czas gdy ona [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 6 fiszek • 26 września 2015, 10:52

niepewna

Mar­cie, 02.07.2011

Two­je śmie­szne py­tania
naiw­ne
w długich włosach wil­gotnie
trzydzies­tka trójka nu­mero­logiczna
o el­fickiej urodzie

przez ok­no światło nie do­ciera
z księżyca
bled­nie
jeszcze raz czarną spódnicą za­miecie
dym z pa­piero­sa
w po­całun­ku
bez śli­ny
jeszcze byś mogła
stać po trzech godzi­nach snu
niepew­na

na cias­nym łóżku
roz­biegły się spoj­rze­nia
by się spot­kać
znowu 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 września 2015, 12:03

szeptem w dłoniach

Do­mini­ce

bez­drżeniem twoich po­wiek
staję się

cze­koladą w dłoniach roz­puszczoną
lek­ko płynę
po­między pal­ca­mi
które we włosy mo­je zwykłaś
wpla­tać
niewi­doczną nitką us­ta prze­wiązując
by krzy­kiem
nie spla­miły

de­likat­nie orzech włosów
zap­la­tał sie w je­zyk twój
tuż przy moim

w pod­przes­trze­ni spon­ta­niczne myśli
ziele­nią odurzo­ne
szu­kały tobą po­wiet­rza
przej­rzys­trze­go
po­nad

...

bym niczym być nie zap­ragnęła
led­wie spoj­rze­niem
pośród burzy 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 24 września 2015, 11:43

zanim

stworzo­no mnie na po­dobieństwo ognia
choć
ze zlo­dowa­ciałymi dłońmi
bliżej mi do mar­twych kamieni
nieruchomych
niż do roz­chy­lonych ust
sprag­nione og­niem płaczą
na za­wiłościach pościeli
na des­ce twardej
na na­gich ra­mionach których
nie zdążyłaś okryć

szepcą
żebyś była
trwała
bez zni­kania na chwilę czy na zawsze
za­nim po­piół przykryje
two­je gład­kie włosy
a us­ta tak jak były
zostaną

za­nim deszcz spadnie
i nas ukoi
pozwól mi pić z twoich dłoni
i tyl­ko płomienia te­go nie strąć
nie zgaś
zawład­nij nim
i mną 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 18 września 2015, 11:18

*** Anusi

życie mi tak nag­le umilkło
bo­symi stópka­mi na zim­nej posadzce
je­den trzy osiem
scho­wało się za drzewem
bu­zię w dłoniach ukryło
nie biegnie
z no­gi na nogę podskakując
w fal­bankach zaplątane

lep­ki­mi pa­luszka­mi od waty
cukrowej
na patyku
urosło
ucichło
niepo­kor­nie wrzeszcząc na huśtawce
Nie boisz się?
No coś ty
jes­tem już pla­wie dolosła 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 17 września 2015, 10:31

czarnewstążkiwewłosach

Zeszyty
  • zamyślenia – gdy słowo sta­je się ob­ra­zem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarnewstążkiwewłosach

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 października 2015, 14:05villy sko­men­to­wał tek­st wykreślone wer­sy

29 września 2015, 17:04nicola-57 sko­men­to­wał tek­st wykreślone wer­sy

27 września 2015, 13:38Cris sko­men­to­wał tek­st na pal­cach

27 września 2015, 12:40płonąca sko­men­to­wał tek­st na pal­cach

27 września 2015, 11:18czarnewstążkiwewłosach sko­men­to­wał tek­st Snem a cze­kaniem zna­ne, [...]

27 września 2015, 11:15czarnewstążkiwewłosach sko­men­to­wał tek­st Klatka drży w ciszy, chro­ni [...]

27 września 2015, 11:12Vergil sko­men­to­wał tek­st na pal­cach

26 września 2015, 13:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st za ścianą

25 września 2015, 21:07giulietka sko­men­to­wał tek­st niepewna

25 września 2015, 12:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st niepewna